Home ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

นางนราพร  พงศ์สุุวรรณ

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายพิชิต  สุวรรณโอฬาร

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายไชยณรงค์  พงศ์สุุวรรณ

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฬาทิพย์  สุวรรณโอฬาร

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธรรมนูญ  จันทร์สาร

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางศันสนีย์  ศรีเสน

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเต็มใจ  ศรีนวล

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายประพันธ์  เพลินสมบัติ

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์  สายสุุด

ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ